GRATIS VERZENDING > €60,-

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KLANTEN VAN LEREN-HANDSCHOENEN.NL 


Laatste update: 02-05-2017


1. Identiteit van de onderneming 

Leren-Handschoenen.nl

Celebesstraat 26B
9715 JG, Groningen
Nederland

E-mailadres:                             info@leren-handschoenen.nl     

KvK-nummer:                           53840801

BTW-identificatienummer:       NL-851039777B01

 1.   Algemene Voorwaarden
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen vanLeren-Handschoenen.nl.
        De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van
        Leren-Handschoenen.nl. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar toe.
  2.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je aan akkoord te gaan met de leverings- en 
        betalingsvoorwaarden. Leren-Handschoenen.nl behoudt zich het recht voor haar  
        leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of 
        bedingen van derden niet door Leren-Handschoenen.nl erkend.
  2.4 Leren-Handschoenen.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en 
        voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  3.   Levering
  3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Leren-Handschoenen.nl 
        bestellingen tenminste binnen 5 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat   
        het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere 
        redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 10 dagen 
        na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
        ingebrekestelling te annuleren.
  3.3 Aan de leveringsplicht van Leren-Handschoenen.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra 
        de door Leren-Handschoenen.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij 
        bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, 
        tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen 
        derhalve geen rechten worden ontleend.

  4.   Prijzen
  4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen 
        dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- 
        en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

  5.   Zichttermijn / herroepingsrecht
  5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand 
        (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een 
        periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het 
        moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de 
        geleverde zaken niet aan Leren-Handschoenen.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De 
        afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 
        werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Leren-Handschoenen.nl. De afnemer 
        dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel
        van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele 
        verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. 
        Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, 
        vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in
        de vorige zin, draagt Leren-Handschoenen.nl er zorg voor dat binnen 10 dagen na goede ontvangst
        van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de 
        afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt voor rekening van 
        Leren-Handschoenen.nl. De afnemer kan zijn producten retour sturen naar het vermelde 
        antwoordnummer.

 6. Gegevensbeheer
6.1 Indien je een bestelling plaatst bij Leren-Handschoenen.nl, dan worden je gegevens opgenomen in
      het klantenbestand van Leren-Handschoenen.nl. Leren-Handschoenen.nl houdt zich aan de Wet
      Persoonsregistraties en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2 Leren-Handschoenen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg 
      voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke gegevens.
6.3 Leren-Handschoenen.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat 
      instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

7.   Garantie
7.1 Leren-Handschoenen.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van 
      bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst 
      in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan jouw 
      geleverde product.
7.2 De garantietermijn van Leren-Handschoenen.nl is 365 dagen na de dag van levering. Leren-Handschoenen.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor
      elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de 
      toepassing van de zaken.
7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt 
      dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens 
      over te gaan tot terugzending aan Leren-Handschoenen.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk 
      te melden aan Leren-Handschoenen.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen
      dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Leren-Handschoenen.nl
      schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
      verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. 
      Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van 
      gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren 
      en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de afnemer door Leren-Handschoenen.nl gegrond worden bevonden, zal 
      Leren-Handschoenen.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de 
      afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de 
      aansprakelijkheid van Leren-Handschoenen.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds 
      beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van 
      Leren-Handschoenen.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de 
      aansprakelijkheidsverzekering van Leren-Handschoenen.nl gedekte bedrag. Iedere 
      aansprakelijkheid van Leren-Handschoenen.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, 
      waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding 
      van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5 Leren-Handschoenen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk 
      te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Leren-Handschoenen.nl in gebreke 
      is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft 
      laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn 
      blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 
      Leren-Handschoenen.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de 
      ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft 
      gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste


8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Leren-Handschoenen.nl zich
      het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die 
      aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Leren-Handschoenen.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en 
      schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Leren-Handschoenen.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Leren-Handschoenen.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had 
      behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing 
      of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk 
     overeengekomen.

9.   Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Leren-Handschoenen.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Leren-Handschoenen.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Leren-Handschoenen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of 
      opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending
      geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10.   Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, 
        kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Leren-Handschoenen.nl gelden 
        slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of 
        ontbinding van de overeenkomst.
 
11.    Overmacht
11.1  Leren-Handschoenen.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet
        kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in 
        redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze 
        toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail
        verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, 
        vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
        nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Leren-Handschoenen.nl alsmede van 
        hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden
        uitdrukkelijk als overmacht.
11.3  Leren-Handschoenen.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar 
        verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
        ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat 
        uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Leren-Handschoenen.nl gehouden enige boete of 
        schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Leren-Handschoenen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 
        verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij 
        gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer 
        gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter 
        niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 

12. Aansprakelijkheid
12.1 Leren-Handschoenen.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere
       objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de
       aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13.  Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Leren-Handschoenen.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken 
       blijft bij Leren-Handschoenen.nl zolang de afnemer de vorderingen van Leren-Handschoenen.nl uit 
       hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft 
       voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of 
       gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van 
       Leren-Handschoenen.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog 
       niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
13.2 De door Leren-Handschoenen.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen 
       mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en 
       nimmer als betaalmiddel worden  gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden 
       noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Leren-Handschoenen.nl of een door Leren-Handschoenen.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 
       Leren-Handschoenen.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar 
       haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel 
       rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Leren-Handschoenen.nl zo 
       snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 
       verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de 
       polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Leren-Handschoenen.nl.


14.   Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Leren-Handschoenen.nl en koper, 
        welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het 
        arrondissement Groningen kennis, tenzij Leren-Handschoenen.nl er de voorkeur aan geeft het 
        verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met 
        uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.